Các hoạt động của cô trò lớp 5B trong tuần 5-6 tháng 10/2020Các hoạt động của cô trò lớp 5B trong tuần 5-6 tháng 10/2020

Lượt xem:


Hưởng ứng “Ngày hội đọc sách”

Cô trò cùng trang trí lớp học

Thao giảng 2 tiết Tập đọc – Toán