Thực hiện công văn 221/PGD ĐT, ngày 29/4/2020 V/v học sinh đi học trở lại trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Đề nghị CB-GV-NV thực hiện đúng; GVCN thông tin đầy đủ đến phụ huynh học sinh theo đúng nội dung trong trang nội bộ. Trân trọng!

Lượt xem: