Tầm nhìn

Trở thành một  trường học có chất lượng cao, có thường hiệu trong toàn huyện, tỉnh và cả nước; Đào tạo những con người mạnh khoẻ về thể chất, mạnh mẽ về trí lực, đáp ứng được sự phát triển mở cửa của đất nước.