Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
805/KH-PGDĐT 02/11/2020 Văn bản khác,
Số: 777/PGDĐT 20/10/2020 Văn bản khác,
02 - HD/BTGHU 10/08/2020 Văn bản khác,
121/UBND-YT 04/02/2020 Văn bản khác,
03-TL/BTC 03/02/2020 Văn bản khác,
BAN NỮ CÔNG PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN 15/02/2019 Văn bản khác,
Mẫu số 03 31/12/2018 Văn bản khác, PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 31/12/2013 Văn bản khác,
Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ 31/10/2013 Văn bản khác, Mẫu kê khai tài sản cá nhân
Mẫu 2C Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ 18/12/2012 Văn bản khác, Sơ yếu lý lịch viên chức mẫu 2C